Hopp til hovedinnhold
Air Liquides klimamål er å redusere CO2-avtrykket med 30 % fra 2015 til 2025

Vår virksomhet

Vi forsøker hele tiden å forbedre energieffektiviteten ved produksjonsanleggene våre for å nå klimamålene vi har satt oss.

Sikkerhet

Sikkerheten har alltid førsteprioritet hos Air Liquide. Det er en viktig del av virksomhetsoptimaliseringen vår og en forutsetning for livsgrunnlaget vårt. 

Air Liquide har en nullvisjon for ulykker. Samtlige av våre medarbeidere og underleverandører oppmuntres til å ivareta egen og andres sikkerhet ved å respektere og håndheve sikkerhetsreglene aktivt, gjøre fortløpende risikovurderinger, tilpasse egen atferd og holde tilsyn med både kollegaer og besøkende på anleggene våre. 

Vi er fullt bevisst på at vi jobber i et potensielt farlig, fysisk miljø. Med mer enn 110 års erfaring fra arbeid i bransjen har vi tilegnet oss mye kunnskap om farene som er forbundet med håndtering av ulike typer gasser. 

Vi ivaretar sikkerheten for alle medarbeidere, kunder, underleverandører og andre samarbeidspartnere som besøker anleggene våre eller på annen måte er i kontakt med produktene våre.

Miljø

Vi forsøker hele tiden å forbedre energieffektiviteten ved produksjonsanleggene våre for å nå klimamålene vi har satt oss. Målet vårt er å redusere CO2-avtrykket med 30 % fra 2015 til 2025. Gassproduksjonen ved luftgassanleggene våre er en energikrevende prosess, men ved å automatisere og sentralisere virksomheten kan vi optimalisere ytelsen hos anleggene. Dette gjelder spesielt med hensyn til energiforbruket, som i sin tur vil gi effektivitetsgevinster og redusert miljøpåvirkning gjennom lavere CO2-utslipp.

Ved å gjøre de riktige tingene på riktig måte kan vi sørge for at ressursene brukes optimalt. Vi er opptatt av å eliminere sløsing og å optimalisere prosessene våre gjennom kontinuerlige forbedringer.

Anleggene våre i Sverige og Danmark er sertifisert iht. standarden ISO 14001 2015

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater og god økonomisk beredskap er grunnleggende for å skape et bærekraftig foretak som kan bygge opp langsiktige relasjoner og støtte kundene over tid. Gjennom interne foretaksprogram vil Air Liquide-konsernet kunne levere en langsiktig utvikling, ha en tettere tilknytning til interessentene og bli enda mer innovativt. 

Trygghet er en forutsetning for et sunt og bærekraftig driftsmiljø. Air Liquide jobber med forebyggende og vernende tiltak som hjelper bedrifter å beskytte medarbeiderne samt alt av materielle og immaterielle aktiva mot uhell/ulykker, tilsiktede skader (kriminalitet, terrorisme, konflikter osv.) og naturkatastrofer. 

Teknologi

Ingeniørene og teknikerne våre sitter med mye kunnskap og erfaring når det gjelder levering av løsninger av høyeste standard. De ser til at kundeanleggene er sikre, kostnadseffektive, velfungerende og pålitelige. Arbeidet vårt omfatter alt fra forstudier til nøkkelferdige løsninger med flere ulike teknologier.

Transport

For kunder med stort gassforbruk kan produksjon av gass ved eget anlegg være et alternativ, men de fleste kunder er avhengige av å få gassen transportert til anleggene sine. Gassen leveres da med lastebil i flytende form eller på gassflasker. Takket være strategisk plasserte produksjonsanlegg, en effektiv transportorganisasjon og et omfattende distributørnettverk leverer vi raskt og pålitelig i hele Norden.

Vi reduserer CO2-utslippene fra transportene våre ved på den ene siden å optimere planleggingen av leveranser og tankstørrelser, og på den andre siden å øke andelen transporter med alternativt drivstoff. Air Liquide har som mål å få 20 % av den globale lastebilflåten over på alternative drivstoff frem til 2025.

Trafikksikkerhet er en hovedprioritet for Air Liquide. Air Liquide i Norden har på dette området et tett samarbeid med underleverandørene sine for å: 

  • Sikre effektiv håndheving av reglene som Air Liquide-konsernet har vedtatt.
  • Tilby ny teknologi som hjelper førerne å kjøre trygt.
  • Gi førerne opplæring i gasshåndtering og sikkerhet.

Vårt engasjement

Air Liquide bidrar – både gjennom virksomheten og sitt aktive engasjement – til de globale bærekraftmålene (SDG) som FN innførte for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og garantere velstand for alle i 2030.

Air Liquide har undertegnet FNs Global Compact-initiativ, som baserer seg på ti grunnprinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon.
I tillegg har Air Liquide undertegnet Responsible Care® Global Charter – et initiativ fra International Council of Chemical Associations (ICCA) som har som mål å fremme helse, sikkerhet og miljøvern i den kjemiske industrien globalt.
 
Air Liquide-konsernet engasjerer seg aktivt i samfunnene det driver virksomhet i, ved å involvere medarbeiderne og deres arbeidsplasser. Det dreier seg her enten om sosiale entreprenørskapsprosjekter eller prosjekter som drives av Air Liquide Foundation

Air Liquide på CDP-listen

Air Liquide-konsernet er oppført på CDP-listen over foretakene med best resultat når det gjelder bekjempelse av klimaendringer.

Den ideelle organisasjonen CDP (tidligere kalt Carbon Disclosure Project) evaluerer foretak ut fra innsatsen de gjør for et bedre klima. At Air Liquide har fått plass på CDPs prestisjefylte A-liste tyder på at konsernet har lyktes godt med strategien sin for bærekraftig vekst. Air Liquide-konsernet utvikler applikasjoner innenfor hydrogenenergi og biometan, og deltar i innovative prosjekter sammen med kunder i metallindustrien og petrokjemisk industri.
 

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40