Hopp til hovedinnhold
Air Liquide arbeider aktivt med å fremme bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling

Air Liquide arbeider aktivt med bærekraftig utvikling.

Air Liquide opptrer ansvarlig for å verne om miljøet og menneskers helse, med mål om å bedre luftkvaliteten og bekjempe global oppvarming.

2019 Annual Report

PDF - 13.66 MB

Bærekraftig utvikling

Å skape økonomisk verdi og samtidig bidra til meningsfull vekst er sentralt for Air Liquide-konsernets utvikling. Denne dynamikken er ikke ny; vi har jobbet lenge med å kombinere vekst med respekt for miljøet – særlig ved hjelp av innovasjoner. Endringsstrategien vår, NEOS, illustrerer dette.

Ambisjon

Air Liquide er opptatt av å bidra til en bærekraftig utvikling.

De store miljø- og samfunnsutfordringene som klima, luftkvalitet og tilgang til helsetjenester, utgjør også vekstmuligheter. En del av strategien vår for bærekraftig utvikling er å finne innovative og konkurransedyktige løsninger på disse utfordringene.

Sikkerhet, etikk og respekt for menneskerettighetene er grunnleggende for virksomheten vår. Sikkerhet har alltid førsteprioritet hos Air Liquide. Det er en integrert del av alt vi gjør, og en forutsetning for hele virksomheten vår.

Bærekraftmål

Som en del av strategiprogrammet NEOS har Air Liquide-konsernet definert to overordnede bærekraftmål:

Å forbedre luftkvaliteten og hindre global oppvarming.
Å bidra til overgang til fossilfri energi.

Air Liquide-konsernet har i mange år jobbet med å skape bærekraftig vekst – særlig ved å begrense egne og kundenes CO2-utslipp. Som ledd i denne prosessen opererer Air Liquide med sektorens mest ambisiøse mål. I tillegg til å redusere CO2-intensiteten i egen virksomhet, samarbeider konsernet med kundene for å skape en bærekraftig industri og bidra til et fossilfritt samfunn. Konsernet har som globalt klimamål at CO2-intensiteten i aktivitetene våre skal ned 30 % fra 2015 til 2025.

Dette skal gjøres ved å:

  • Øke innkjøpet av fornybar energi med nesten 70 %, fra 6 til 10 TWh
  • Forbedre energieffektiviteten i egne produksjonsenheter
  • Redusere CO2-avtrykket fra produktene med 10 % ved å optimalisere både produksjon og transport. Air Liquide jobber for eksempel med å få 20 % av den globale lastebilflåten over på alternative drivstoff frem til 2025.

Luften vi puster inn, er en forutsetning for alt liv. I mange deler av verden er luften truet, og dette fører til folkehelseproblemer i form av hjertesykdommer, slag og pustevansker. I tillegg til den menneskelige lidelsen, påfører dette samfunnet store kostnader.

Det finnes en rekke typer luftforurensning – NOx, SOx, partikler (PM10, PM2.5) osv – og mange av dem oppstår i forbindelse med industrielle prosesser eller forbrenning av fossilt brensel. Air Liquide investerer hvert år store summer i innovasjoner som bidrar til reduserte utslipp, f.eks. optimering av forbrenningsmetoder i forbindelse med metallproduksjon, bruk av hydrogengass ved stålproduksjon eller løsninger for en fossilfri transportsektor basert på hydrogen- eller biogass.   

Du kan lese mer om de globale klimamålene på konsernets hjemmeside.

Les mer om hvordan Air Liquide ønsker å minimere klimapåvirkningen ved å tilby klimasmart flytende gass – Green Origin.

Aktiv dialog med interessenter

Som interessenter regner vi ikke bare medarbeiderne, kundene, leverandørene, aksjonærene og investorene våre, men også for eksempel myndigheter og ikke-statlige organisasjoner. Ved å samarbeide og føre en aktiv dialog med disse partene, kan vi bidra til en mer bærekraftig verden.

Når vi diskuterer nye investeringsprosjekter med kundene våre, er miljøpåvirkningen en integrert del av forslagene vi utarbeider. Vi rådfører oss både med kunden og lokale interessenter for å evaluere og minimere miljøpåvirkningen. Et annet eksempel er helsesektoren, der vi i konsernet samarbeider med en rekke pasientorganisasjoner for å integrere deres behov på en best mulig måte når vi utvikler nye tjenester.

På leverandørledd gjør vi regelmessige vurderinger av hvordan leverandørene presterer med tanke på bærekraft. Hensikten med denne utvekslingen mellom leverandør og innkjøpsorganisasjon er å øke forståelsen for bærekraftutfordringene som leverandørene står overfor, slik at disse kan løses i fellesskap.

Konsernet engasjerer seg aktivt i samfunnene det driver virksomhet i ved å involvere medarbeiderne og deres arbeidsplasser. Det dreier seg her enten om sosiale entreprenørskapsprosjekter eller prosjekter som drives av Air Liquide Foundation.

Vårt engasjement

Air Liquide bidrar, både gjennom virksomheten og sitt aktive engasjement, til de globale bærekraftmålene (SDG) som FN innførte for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og garantere velstand for alle i 2030.

Air Liquide har signert FNs Global Compact, som baserer seg på ti grunnprinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.I tillegg har Air Liquide signert Responsible Care® Global Charter – et initiativ fra International Council of Chemical Associations (ICCA) som har som mål å fremme helse, sikkerhet og miljøvern i den kjemiske industrien globalt.

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40