Hopp til hovedinnhold
Retningslinjer for håndtering av gassflasker i nødssituasjoner fra Air Liquide.

Sikker håndtering av gassflasker i nødssituasjoner

Les instruksjonene slik at du alltid er forberedt!

Vi anbefaler at våre kunder og samarbeidspartnere alltid overholder gjeldende lover og forskrifter for sikker håndtering av gasser.

Generelle regler – sikker håndtering av gassflasker i nødssituasjoner

Følgende retningslinjer for håndtering av gassflasker i nødssituasjoner følger EIGAs (European Industrial Gases Association) anbefalinger:

 1. Utpek alltid en spesiell gassansvarlig som har kunnskap om de gassene som håndteres i din virksomhet; f.eks hvor gassene oppbevares, hvordan de skal håndteres og hvordan man slukker et mindre branntilløp.
 2. Oppbevar helst gassene utendørs. Dersom de oppbevares innendørs, bør de plasseres så nærme en utgang som mulig, eller i henhold til brannvesenets anbefalinger
 3. Les alltid sikkerhetsdatabladet til respektive gasser nøye.

Gassflasker i brann

Gassflasker som har blitt utsatt for brann eller sterk hete kan revne (eksplodere) og forårsake fare gjennom flyvende biter, brennbart, giftig, eller etsende innhold, veldig varme gasser eller trykkbølger. Anbefalt sikkerhetsavstand til gassflasker i brann er derfor minst 300 meter.

Gjør følgende for å unngå skader som følge av at en gassflaske sprekker:

 • Beskytt personalet og evakuer området.
 • Ring brannvesenet (110).
 • Samle informasjon om innhold, antall og lagringsplass for de relevante flaskene. Gi denne informasjonen til brannvesenet så snart de ankommer.

Gjør også følgende mens du venter på brannvesenet:

 • Steng ventiler og flytt de flaskene som er i nærheten, men som ikke er direkte berørte av brannen – om dette er sikkert.
 • Begynn umiddelbar nedkjøling av opphetede eller varme flasker som ikke kan flyttes. Arbeid fra et sikkert sted, beskyttet av tunge maskiner eller betongvegger. Avkjøl hele flaskens ytre med en spredt vannstråle frem til brannen er slukket og flaskens ytre forblir våt når man avbryter nedkjølingen for en rask inspeksjon.
 • Om flaskene tørker fort, eller ryker, fortsett nedkjølingen til flaskene forblir kalde og våte i 10 minutter etter at nedkjølingen er avsluttet. Dette skal bedømmes av en sakkyndig.

Brennbare/flytende brennbare gasser og flasker med flammer fra ventil

Forsøk alltid å stenge ventilen umiddelbart. Dette stopper gassflyten og flammene. Bruk hansker. Om det ikke går an å stenge ventilen, la gassen brenne og kjøl ned flaskene og omgivelsene med vann.

Flytende brennbar, men uantent gass, kan forårsake eksplosjon i et rom når den blandes med luft og antennes. Flammene fra gassflasken skal derfor kun slukkes om de forårsaker skade, forutsatt at ventilen kan stenges raskt, eller om utstrømningen av gass fra flasken er så liten at flasken uten risiko raskt kan flyttes utendørs. Alle kilder som kan forårsake antenning skal unnvikes.

Flasker med flytende brennbare gasser skal lagres stående. Da unngår man at væske presses ut gjennom sikkerhetsventilene, hvilket forverrer brannen.

Giftige og etsende gasser

Bruk alltid egnet verneutstyr.

Ved brann:
Flytt eller kjøl ned flaskene. Ventilene kan begynne å lekke når de blir utsatt for sterk varme.

Ved lekkasje:
Ring brannvesenet (110) om lekkasjen er omfattende.

 • Ventiler området eller flytt flaskene utendørs om dette kan gjøres uten risiko.
 • Sperr av hele området og beskytt personale og omgivelser.
 • Hold allmenheten borte. Kun personale som behøves for å utføre tiltak får oppholde seg i risikoområdet.
 • Test for lekkasje om mulig. OBS! De fleste etsende gasser kan ikke lekkasjetestes med lekkasjespray eller såpevann.  
 • Merk alle skadde flasker nøye. Informer gassleverandøren før fortsatt håndtering og transport.

Acetylen

Acetylenflasker som utsettes for åpen ild kan sprekke (eksplodere) og forårsake fare på grunn av trykk, flammer og varme gasser.

Ved oppheting kan acetylen brytes ned til karbon og hydrogen under varmeutvikling. Varmeutviklingen fører til ytterligere nedbrytelse, som kan fortsette i kortere eller lengre tid, hvilket kan lede til at flasken revner. Derfor må acetylenflasker håndteres på et spesielt vis når de utsettes for varme eller brann.

Acetylenflasker i åpen ild

Gjør følgende:

 • Beskytt personalet og evakuer området.
 • Ring brannvesenet (110) og informer dem ved ankomst om antall flasker og lagringssted for berørte acetylenflasker.
 • Kontakt gassleverandøren.

Gjør også følgende mens du venter på brannvesenet:

 • Steng ventiler og flytt de flaskene som er i nærheten, men som ikke er direkte berørt av brannen, dersom dette er mulig. Flytt dog kun de flasker som ikke er varmere enn at de kan berøres med hendene.
 • Kjøl ned utsatte eller varme flasker ved å spyle ned hele utsiden med vann. Fortsett til brannen er slukket og flaskens ytre forblir våt når nedkjølingen avsluttes for observasjon. Arbeid fra en sikker avstand og fra et sikkert sted, f.eks beskyttet av tunge maskiner eller betongvegger. Fortsett nedkjølingen i minst én time.
 • Om flaskene tørker fort eller begynner å ryke, fortsett nedkjøling med vann og kontroller ved halvtimes intervaller frem til flaskene forblir kalde og våte i 30 minutter etter nedkjølingen avbrytes, i hht DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og gass-selskapenes anbefalinger. Innen flaskens ytre temperatur kontrolleres med bare hender, skal flaskene nedkjøles i ytterligere en time. Unngå å utsette flaskene for risting og/eller støt.
 • Når flaskene forblir kalde og våte, flytt dem fra stedet og senk dem i vann i 24 timer om dette er mulig, eller flytt dem til et sikkert sted og overvåk dem i 24 timer.
 • Om flaskene er tilkoblet noe utstyr, som feks regulatorer eller distribusjonssystem, steng ventilene og koble fra utstyret før flaskene flyttes.
 • Gå aldri nærme eller rør en acetylenflaske som har vært varm, eller som har blitt utsatt for åpen ild, før den er nedkjølt og forblir kald som beskrevet over.
 • Merk alle flasker som har vært utsatt for varme nøye og koordiner med gassleverandøren før fortsatt håndtering eller transport.

Acetylenflasker som brenner ved ventilen eller ved tilkoblet utstyr

En acetylenflaske kan begynne å brenne ved ventilen eller ved tilkoblet utstyr, f.eks som følge av tilbakeslag.

Gjør følgende:

 • Forsøk å stenge flaskens ventil eller andre ventiler for å stoppe utstrømningen av gass, men kun når dette kan gjøres umiddelbart etter at gassen er påtent. Bruk hansker.
 • Kjenn på flaskens ytre på flere steder med bare hender for å notere eventuell økning av temperaturen. Om flasken forblir varm, flammen ikke slukkes, eller gassflyten ikke stopper, skal brannvesenet kontaktes, området evakueres og nedkjøling av flasken – fra en sikker plass – påbegynnes.
 • En flamme fra en ventil som ikke kan stenges bør normalt stå til selv-utbrenning mens flasken og det umiddelbare området rundt kjøles ned med vann. Kun i spesielle tilfeller og bare dersom flasken står i et åpent eller godt ventilert område skal flammen slukkes.

Forholdsregler må alltid følges for å forhindre en eksplosiv re-antenning av gassen. Etter et tilbakeslag må utstyret kontrolleres nøye innen arbeidet gjenopptas.

Acetylen-nedbrytelse i gassflasker

Nedbrytning i flasker kan forekomme av ulike årsaker, som f.eks grunnet tilbakeslag eller lokal oppvarming av flaskens ytre. Normalt stoppes nedbrytning som følge av tilbakeslag av den porøse massen inne i flasken, men om nedbrytelsen fortsetter, vil flasken bli varm. Om ventilen er åpen vil røyk eller sot lekke ut av denne. Steng ventilen, men bare dersom dette kan gjøres umiddelbart. Flasker som blir varme som følge av gassnedbrytelse må kjøles ned på samme vis som flasker i åpen ild.

Acetylenbatteri

Behandle acetylenbatteri på samme vis som enkeltflasker. Det kan dog være vanskelig å bedømme hvorvidt enkeltflasker er varme inne i en batteristruktur. Nedkjøl lenge fra sikker avstand. Gå aldri nærme eller demontér acetylenbatterier når det finnes grunn til å mistenke nedbrytning i en eller flere flasker (varme flasker).

Adresse

Drammensveien 64B, 3050 Mjøndalen

Telefon

32 27 41 40